Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı Senedi


Kuruluş

Madde 1: Türk Medeni Kanunu’nun 73 ve müteakip maddelerine göre Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Cezmi ÖNCÜER “Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı” adı ile bir vakıf kurulmuştur. “Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı” için bundan sonraki kısımlarda “Vakıf” deyimi kullanılmıştır. Kısa adı “ADVAK” ‘dır.

Vakfın Yönetim Merkezi

Madde 2: Vakfın merkezi Aydın olup, adresi Meşrutiyet mh. Dicle cd. No:11 K:2 AYDIN’dır. Vakfın merkez ve adresinin il sınırları içinde değitirilmesi durumunda vakıf senedinde değişiklik yapılması gerekmez. Ancak değişiklik ilgili mercilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.

Kuruluş Varlığı

Madde 3:Vakfın kuruluş varlığı Aydın Valiliğince üniversitemize yardım amacıyla toplanmış olan 500.000.000 TL’dir.

Vakfın Gayesi

Madde 4: Vakfın ana gayesi Adnan Menderes Üniversitesi’nin yaşatılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, kurum için gerekli bina ve tesislerin temini, mevcut tesislerin bakım-onarımı için girişimlerde bulunmak, bilimsel faaliyetlere destek olmak, öğretim elemanı teminine çalışmak, Üniversiteyi tercih edilebilir bir merkez haline getirici, sosyal faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, Üniversitenin eğitim, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak için her türlü girişim ve tasarruflarda bulunmak.

Gayenin Gerçekleşmesi

(Vakfın Faaliyet Alanları)

Madde 5: Vakıf 4. Maddedeki gayelerin gerçekleşmesi için şu alanlarda faaliyet gösterir.

 1. Üniversite ve bağlı birimlerde araştırma merkezleri ve kurumları, üretim ve uygulama merkezleri, laboratuarlar, atölyeler, kitaplıklar, sağlık merkezleri ve kurumları açmak, açılanlara katkıda bulunmak, bunların araştırma projelerini desteklemek; halen faaliyette bulunan ya da yeni açılacak bu ve buna benzer birimlere her türlü cihaz, araç-gereç, demirbaş, kırtasiye, personel ve nakdi yardımlarda bulunarak projeleri desteklemek.
 2. Üniversite personelinin çalışanlarını teşvik etmek, üniversitenin bütçe olanakları elvermediği takdirde teşvik ödülü ile desteklemek
 3. Yangın, deprem, doğal afet ve bunun gibi oalğanüstü durumlarda üniversite personeline destek sağlamak.
 4. Ekonomik sıkıntı içindeki üniversite öğrencilerine nakdi ve ayni yardım yapmak
 5. Üniversitemiz öğrencilerinin çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip, araştırıcı ve yönetici yeteneklerde ilim, fikir, sanat ve fen adamları olarak yetişmelerine yardımcı olmak ve bu amaçla yarışmalar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı burslar vermek, uluslar arası seminerler, kurslar, kongreler, konferanslar sempozyumlar, paneller, spor karşılaşmaları düzenlemek, organizasyonlara katılacak üniversite öğrencilerinin giderlerine katkıda bulunmak.
 6. Her düzeyde eğitim-öğretim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik tesisler, sağlık tesisleri, sosyal tesisler açmak, bu tesisleri çalıştırmak, açılmış bu tür tesislere araç-gereç yardımında  bulunmak.
 7. Hastane, sanatoryum, dispanser, aşevi, kreş, çocuk bakım yurdu, huzurevi dinlenme tesisler, yurtlar, lojmanlar açmak, çalıştırmak, açılmış bu tür tesislere araç-gereç yardımında  bulunmak, gerekli giderlerini karşılamak.
 8. Üniversiteye eğitim birimleri kazandırmak için her türlü desteği sağlamak.
 9. Üniversitede her düzeyde birimin araç-gereç gereksiminin karşılanmasında yardımcı olmak, bozulan araçların onarımını sağlamak, parça bedellerini, bina tamir tadilat onarımını yaptırıp, malzeme bedelleri giderlerini karşılamak.
 10. Üniveristenin bütçe olanaksızlıkları nedeniyle ödenemeyen telefon, elektrik, su, akaryakıt bedellerini ödemek.
 11. Üniversite yayın faaliyetlerini desteklemek
 12. Üniversitenin tanıtımı için her türlü faaliyete destek vermek
 13. Kurumun demirbaş, makine teçhizat, kırtasiye gereksinimlerine destek vermek
 14. Üniversiteye her türlü araç-gereç, taşınır ve taşınmaz mal bağışlamak. Arazi ve bina kamulaştırmalarında kurumu desteklemek.
 15. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek, maddi olanakları arttırmak için ulusal ve uluslararsı şirketler işletmeler kurmak kuruluşlara ortak olmak, her türlü ticari faaliyetlerde bulunabilmek.
 16. Yurtiçinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilen akademik ve idari Üniversite personelinin, görevi ile ilgili seyehat, konaklama, temsil ve ağırlama giderlerini karşılamak.
 17. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde yürütülen her türlü eğitim-öğretim uygulama, araştırma ve diğer faaliyetler (seminer-kongre-sempozyum-konferans-kurs) ile ilgili projeleri desteklemek, giderlerini karşılamak.

Onursal Başkanlık

Madde 6:Aydın Valisi Vakfın onursal başkanıdır.

Vakıf Organları

Madde 7:

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

Mutevelli Heyeti

Madde 8: Mütevelli Heyet üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
 2. Rektör yardımcıları
 3. Üniversite yönetim kurulu tarafından seçilecek 2 üye.
 4. Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Fakülte Dekanları, Enstitü, Yüksekokul ve
 5. Kurucu üyeler
 6. Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun onayı ile 01.01.2002 tarihine kadar alınan üyeler.

Gerçek kişi olan Mütevelli Heyet üyelerin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerinin son bulması halinde yerini almak üzere 3 aday adını taşıyan kapalı, imzalı zarf içindeki mektuplarını Yönetim Kurulu Başkanlığına verirler. Mütevelli Heyet üyeliğinin herhangi bir nedenle son bulması halinde yapılacak ilk olağan ya da olağanüstü toplantıda Yönetim Kurulunca kapalı zarf Mütevelli Heyet Başkanına teslim edilir. Bildirilen 3 kişiden birisi Mütevelli Heyet üyesi olarak toplantıya katılanların çoğunluk oyula seçilir.

Vakfın amacına aykırı hareket eden üye Mütevelli Heyetin ¾ çoğunluk kararı ile görevden uzaklaştırılır.

Mütevelli Heyet Toplantısı

Madde 9: Mütevelli Heyet her yıl, yılın ilk 3 ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve ya Mütevelli Heyet üyelerinin en az 1/3ü tarafından imzalı, yazılı müracaatı üzerine Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya davet edebilir. Ancak bu durumda olağanüstü toplantının gerekçesi, toplantıdan en az 30 gün önce Yönetim Kuruluna ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.

Mütevelli heyetin toplantı gündemi Yönetim Kurulunca hazırlanır. Olağan toplantı gündeminde; bir önceki yıl çalışmalarının sonuçlarını belirten Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları, kesin hesap raporu ile gelecek yıl bütçesi hakkında Yönetim Kurulu teklifi yer alır. 8. Maddeye dayalı yeni üye kabulü ve vakıf senedi değişiklik istemleri gündemde mutlaka gösterilir.

Mütevelli Heyet toplantısı üyelere toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelerin elinde olacak şekilde taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılan tebligat ile bildirilir. Toplantı tarihi yeri ve saati ile gündemi Aydın’da yayınlanan bir gazete ile ilan olunur.

Mütevelli Heyeti, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde 7 gün sonra aynı yer ve saatte 2.toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıda gerçek kişi olan Heyet Üyeleri vekaleten temsil edilebilir. Ancak bir şahıs bir vekaletten fazlasını kullanamaz.

İkinci toplantının günü ilk toplantı için yapılan gazete ilanında belirtilir.

Başkanlık Divanı

Madde 10: Başkanlık Divanı Mütevelli Heyet tarafından seçilecek bir başkan ve iki katip üyeden oluşur.

Kararlar

Madde 11:Mütevelli Heyet kararlarını, katılanların oy çokluğu ile verir. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. Alınan kararlar Mütevelli Heyet Karar Defterine Yazılır. Başkanlık Divanına imzalatılır.

Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler için Mütevelli Heyet üyelerinin 2/3 ünün oyu gerekir.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

Madde 12: Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek
 2. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek
 3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulunca hazırlanan raporları görüşüp incelemek, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası konusunda karar vermek.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf İç Mevzuat tasarılarını görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek
 5. Yönetim Kuurlunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 6. Mali yıl içinde organ kadrolarını, ücretlerini belirleyerek personelin atanması, yetki ve sorumlulukları konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek
 7. Gerekiğinde Vakıf senedinde ilave değişiklikler yapılmasına karar vermek
 8. Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. Gerektiğinde ihtisas komisyonları ve kurulları kurmak, kurulan komisyonların ve kurulların çalışmalarını denetlemek, komisyon ve kurulların tekliflerini müzakere etmek.
 9. Yöentim Kurulunun tamamını veya bir kısmaını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanununa göre kurulan Vakıflar hakkında tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği kararı beklemeden görevden alabilmek.

Yönetim Kurulu

Madde 13: Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur

 1. Üniversite Rektörü tarafından üniveriste personeli arasından görevlendirilecek 3 asil, 3 yedek üye.
 2. Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri arasından Genel Kurulca seçilecek 2 asil, 2 yedek üye.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır.

Ayrılma veya altı aydan fazla uzun süreli görevler sebebiyle ‘br bendindeki üyelikler boşalırsa, yedek üyeler göreve çağrılır, ‘a’ bendindeki üyelerin benzer nedenlerle Boşalması ve asil üye olarak görevlendirilecek yedek üye bulunmaması halinde Rektör yerlerine yeni üyeler görevlendirir. Bu suretle kurula katılan yeni üyeler yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı seçerler. Vakıf başkanı üniversite personeli arasından seçilir.

Yönetim Kurul’u ayda en az bir defa toplanır.

Gerektiğinde, Başkanın veya üç üyenin göstereceği lüzum üzerine ara toplantılar da yapılabilir. Toplantıyı Başkan bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı yönetir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar verir. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Ancak gayrimenkul, tahvil, hisse senedi gibi menkul mallar alınması ve satılması, istikraz akdi, yönetmeliklerin yapılması ve değiştirilmesi, yeni işletme, tesis ve yatırım yapılması, Vakıf mal varlığının gelir getirmek amacıyla plasmanı ve Yönetim Kurulunun kendi arasındaki görev bölümü konularında üye tam sayısının yandan fazlasının olumlu oy kullanması şarttır.

Yönetim Kurulu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14: Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır. Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, kanunların ve Vakıf Senedi’nin yüklendiği görevler ile aşağıda ayrıca belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Vakıf amacının gerçekleşmesi ve Vakıf Senedi’nde yer alan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ve yararlı gördüğü bütün tedbirleri almak. Mütevelli Heyetince alınan kararları uygulamak,
 2. Vakıf çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak usulleri tespit etmek.
 3. Gerektiğinde yönetmelikler hazırlayıp Mütevelli Heyetin onayına sunmak
 4. Mütevelli Heyet’çe alman kararlan uygulamak, yapılan tavsiyeleri göz önüne alarak çalışmalarda bulunmak,
 5. Vakfın ve Vakfa bağlı işletmelerin çalışma programlarım yapmak, ve gerekli yönetmelikleri hazırlamak, ,
 6. Çalışma programının gerçekleşmesini sağlamak için gerekli mali imkanlar! hazırlamak, iş ve yönetim yerleri sağlamak, personelin atanması ile Yetki sorumluluk ve ücretleri tespit etmek ve gerektiğinde ilişikleri kesmek.
 7. Yardım kampanyalarının en tesirli biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
 8. Bütçe ve bilânço ile gelir-gider çizelgelerinin ve yapılan işlerin raporlarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak
 9. Vakfın idari kadrolarını ve bir sene sonraki tahmini bütçeyi ve Vakıf Senedi’nde yapılacak değişiklikler ile yönetmelikleri hazırlayıp Mütevelli Heyete sunmak
 10. Kanuna aykırı olmamak kaydı ile Yurt içinden ve yurt dışından her türlü bağış, hibe para, demirbaş, araç, gereç, menkul ve gayrimenkul bağışlan kabul etmek
 11. Vakfa Genel Müdür atamak, ücret, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, Mütevelli Heyet tarafından idari kadroların tahsisi, personelin atanması, yetki ve sorumlulukları, idari kadro görevlilerine imza yetkisi verilmesi ve ücretleri konusunda verilen yetkileri kullanmak
 12. Vakfa bağış, vasiyet ve yardımda bulunacaklara onur belgesi vermek, Vakfın kuracağı çeşitli yerlere kurucuların veya gerekli görülenlerin adlarını vermek ve bunu plaketlerle veya başka uygun şekillerde belirlemek.
 13. Vakfın idari kadrosuna atamalar yapmak, gerekli gördüğü idari kadro görevlilerine imza yetkisi tanımak,
 14. Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personelin yetiştirilmesini sağlayacak tedbirler almak.
 15. Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirini arttırmak için kurulan veya iştirak edilen her türlü tesis ve ortaklıklar nezdinde Vakıf temsilcilerini seçmek.
 16. Üniversiteye her türlü araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mal bağışlamak, gerekli her türlü özel ve resmi işleri yapmak
 17. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse pay ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna, mülkiyetten gayri ayni hakları,
  bir mal varlığının tamamı veya bir kısmını hibe, vasiyet ve ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile satın alma veya kiralama suretiyle mer’i mevzuat hükümlerine göre temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel ve resmi işleri yapmak.
 18. Vakfın amacını gerçekleştirmek için, Vakfın mal varlığını nasıl ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı hakkında mer’i mevzuata uygun olarak karar almak ve bu sebeple Vakıflar genel Müdürlüğü’nün izni ile Vakıf mallarında tasarruf etmek suretiyle menkul ve gayrimenkul mallarını satmak, kiralamak, gelirlerini tahsil ve sarf etmek. Vakıf mallarında gerekli değişikliklerde bulunmak ve Tapu Daireleri’nde gayrimenkuller için gerekli takrirleri vermek,
 19. Şartlı bağışları, şartlarına uygun olarak ayrı bir hesapta değerlendirmek.

Yönetim Kurulu Başkanı ve temsil

Madde 15: Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder. Başkan Yardımcısı, Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına da Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

Denetim Kurulu

Madde 16: Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına Vakıf faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Mütevelli Heyet üyeleri içinden ya da çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan asil üyenin yerine onun süresini tamamlamak üzere en çok oyu alan üye Yönetim Kurulunca göreve davet edilir. Dışarıdan seçilecek üyenin teftiş ve denetleme konusunda uzman kişi olması gerekir .

Denetim Kurulu’nun Görevleri

Madde 17: Denetim Kurulu üyeleri müşterek görev yapar ve hesap dönemi sonu itibarıyla hazırlayacağı raporlarını da Mütevelli Heyete sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verirler. Denetçiler Vakfın bütün mevcutlarını, defterlerini, kayıtlarını belgelerini, düzeltilmesini uygun buldukları konuları Yönetim Kuruluna bildirirler.

faaaliyet raporu Mali Müşavirce de onaylandıktan sonra Mütevelli Heyet toplantısından 7 gün önce heyet üyelerinin ellerinde olacak şekilde Yönetim Kurulu Başkanınca Mütevelli Heyet üyelerine imza karşılığında tebliğ edilir.

Ücret

Madde 18: Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Vakıfta üstlendikleri görevlerden dolayı ücret, huzur hakkı veya herhangi bir karşılık alamazlar, üyeler bu görevlerini yerine getirirken yaptıkları zaruri masraflar görevle ilişkilendirilerek belgelenmek şartıyla kendilerine talepleri halinde ödenebilir.

Teftiş Makamı

Madde 19: Türk Medeni Kanununun belirttiği şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Üst kurullar Vakfın teftiş makamım teşkil ederler.

Genel Müdür görevlendirmesi

Madde 20: Yönetim Kurulu İdari kadro içinden bir Genel Müdür atar. Genel Müdür, Vakıf işlerini Vakıf Senedi, Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararları ile yasalara uygun olarak yürütür. Genel Müdür Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim ve yetkileri ile sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanıp düzenlenir. Genel Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına katılır fakat oy hakkı yoktur. Genel Müdüre verilecek ücret bütçenin onaylanması dahilinde Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Mali Hükümler

Madde 21: 3.maddede belirtilen 500.000.000 TL Vakfın ilk mal varlığı olup, ilave olarak her türlü hak ve malları ,mal varlıkları ve bunların gelirleri, amaca uygun şartlı ve şartsız bağış, vasiyet, ölüme bağlı tasarruf ve diğer herhangi bir hukuki yol ile kısmen veya tamamen kabul ve iktisapla Vakfın mal varlığına katılır.

Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığım arttırıcı yatıranlara, kalan %80’i ise eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan amaçlara ayrılır ve harcanır. Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’unu maddi imkândan yoksun yetenekli öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin % 10’u maddi imkânı olmayan hastalara tahsis olunur.

Bağışlar

Madde 22: Vakıf Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak amacına giren bağışlan kabul edebilir. Yönetim Kurulu uygun görmediği bağışları reddetmeye yetkilidir.

Vakfın amacına uygun belirli bir maksatla harcanmak üzere yapılacak şartlı bağışlar (bağış şartına göre) veya gelirleri bağışlayanın kararı ile özel bir hesaba alınarak Yönetim Kurulunca o işe tahsis edilir.

Vakfın mal varlığına ilave mahiyette olanlar (para, menkul ya da gayrimenkul mal, maddi değeri olan haklar, hisse senetleri, intifa senetleri, gelir ortaklığı belgeleri, v.b.) Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf mal varlığına eklenir.

Vakfın Gelirleri

Madde 23:

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı veya şartsız bağışlar ile yardımlar,
 2. Vakıf faaliyetlerinden, iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan elde edilecek muhtelif gelirler,
 3. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler ile
 4. Mevzuata uygun diğer gelirler

Vakfın Giderleri

Madde 24: Vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılan tüm çalışmaların gerektirdiği her türlü harcamalar Vakfın giderini oluşturur.

Vakıf, yetkilerini ve gelirlerini mevzuatın yasakladığı konularda kullanamaz

Vakıf Fonlarının Kullanımı

Madde 25: Vakfın mamelekine dâhil veya ilave mahiyetindeki taşınmaz gelirleri, nakdi bağışlar, yıllık giderlerin artan fazlalıklar ile diğer haklar Vakfa güvenilir ve en yüksek geliri sağlayacak şekilde olmak üzere:

 1. Bankalar veya derhal nakde çevrilebilecek devlet tahvillerine,
 2. Verimli ve emin görünebilecek şirketlerin hisse senetlerine, tahvillerine, bankaların yatırım fonlarına,
 3. Gelir sağlayacak gayrimenkullere yatırılır. Yönetim kurulu. Vakıf nakdîni vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde bankalardan birinde muhafaza edilebilir. Belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışların tahakkukuna kadar derhal paraya çevrilebilecek şekilde kıymetlere veya bankaya yatırılmasına dikkat edilir.
 4. Vakıf Senedi’nin 4. ve 5. maddelerinde yazılı amaçlarım gerçekleştirmek için şirket veya işletmeler kurar, işletir, işlettirir veya kiraya verebilir.

Hesap Dönemi

Madde 26: Vakıf hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

Borç ve taahhüt altına girilecek işlemlerde imza yetkisi

Madde 27: Vakfı borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak, vesika ve sözleşmelerin veya senetlerin iki imza taşıması şarttır. Bu imzalardan birisi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı olmak üzere diğeri de Genel Müdüre ait olacaktır. Vakıf adına ahzü kabze yetkisi Yönetim Kurulu tarafından Başkana veya yetkili kılacağı Başkan Yardımcısı ile Genel Müdür veya idari kadrodan 3.kişiye verilebilir.

Resmi Senet Değişikliği

Madde 28: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az 1/5’inin yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az 2/3’ünün onayı ile yapılır.

Vakıf amaç ve idaresindeki değişiklikler medeni kanunun 112 ve 113 maddelerine uygun olarak yapılır.

Vakıf mal-amaç ve idaresinde değişiklik

Madde 29: Bağışlama ve satın alma yoluyla iktisap edilen her türlü mal varlığına dair kıymetler, iktisadi değerini veya verimliliğini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerse, Mütevelli Heyet kararıyla Türk Medeni Kanunu'ndaki hususlar ve esaslar dâhilinde satılabilir.. Bu yetki çok acil hallerde ve mücbir sebepler nedeniyle Yönetim Kurulunca da oy birliği ile alınacak kararlarla kullanılabilir. (Elde edilen gelirler diğer hükümlere göre değerlendirilir.)

Vakfın Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Madde 30: Vakıf ancak mal varlığı ve gelirleri amaçlarını tahakkuk ettiremeyecek, bir yetersizliğe düşerse ve bunun devamlılık göstereceği anlaşırsa tasfiye edilebilir. Yönetim Kurulu tasfiyeye gitmeden önce Vakfın  kalan aktif değerleri ve gelirlerine göre bir kısım tahsisleri azaltarak devamlılık sağlayacak bir program hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayını, alarak uygulamaya geçer. Ancak buna rağmen Vakfın yaşatılmasında fayda, olmayacağı Mütevelli Heyetin oyu ile kabul edildiği takdirde tasfiye yoluna gidilir.

Tasfiye Sonucu

Madde 31: Mütevelli Heyetinin 3/4 oyu ile Vakfın tasfiyesine karar verilmesi ve bu kararın Teftiş Makamınca kabulü halinde tasfiye tarihindeki Yönetim  Kurulu, Tasfiye Heyeti niteliğini alır ve bu sıfatla tasfiyeyi sonuçlandırır.

Tasfiye sonucunda Vakfın kalan mal varlığı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredilir.

Geçici Madde 1

Aşağıdaki kişilerden teşekkül eden Geçici Yönetim Kurulu Vakfın kuruluş ve tescil formalitelerini takiben esas Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar bu senetteki Yönetim Kurulu yetkileriyle faaliyette bulunmuştur:

1- Prof. Dr. Cezmi ÖNCÜER

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

2- Ertan SERDAR

Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreteri

3- Yaşar GÜNAY

Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreter yardımcısı

Geçici Madde 2

Geçici Yönetim Kurulu Vakıf senedinin mahkemece tescilini takip eden 3 ay içinde kurucular ile Mütevelli Heyeti toplantıya çağırır. Mütevelli Heyet bu vakıf senedindeki esaslara göre oluşturulacak Yönetim Kurulu ve Denetçileri seçer.Bu seçimle Geçici Yönetim Kurulunun görevi sona erer.